top of page

Informacja o polityce ochrony danych osobowych w OKE Poland spółka z o.o.

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, tzw. RODO. Głównym celem tych przepisów jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

W związku z tym, że OKE Poland spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-890, ul. Heweliusza 11, NIP 5832877673, przetwarza dane różnych podmiotów, przekazujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OKE Poland spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 80-890, ul. Heweliusza 11, NIP 5832877673.

 

2. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji. Ma Pan/Pani również prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych, a także do ich przenoszenia.

 

3. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. (Należy pamiętać, że w pojęciu „realizacja umowy” mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy).

 

5. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

 

6. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

 

7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz inne usługi, m.in. celne, spedycyjne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę i inne instytucje związane z prowadzoną przez nas działalnością.

 

8. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.

bottom of page